Fotolexicon, 8e jaargang, nr. 17 (december 1991) (nl)Hedi Hegeman: Johan Huijsen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol08/nr17/f03nl/en

Bronnen

Amsterdam, Gemeentearchief.

Dordrecht, Gemeentearchief.

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.